Tin Tức Giáo Xứ

Thư Kêu Gọi

Kính gửi cộng đoàn Dân Chúa Kể từ ngày Đức Cha Vinh Sơn dâng Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Hra Êa Hning (30/06/2020) đến ngày hôm nay đã gần […]