Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên

Canh Thức Giáng SInh 2020 Tại Giáo Xứ Kim Phát