Tin Tức Giáo Xứ

Thư Kêu Gọi

Kính gửi cộng đoàn Dân Chúa Kể từ ngày Đức Cha Vinh Sơn dâng Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Hra Êa Hning (30/06/2020) đến ngày hôm nay đã gần […]

Phụng Vụ

Thông Báo

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT BAN PHỤNG TỰ   THÔNG BÁO V/v Xướng danh Đức Giám Quản trong Thánh lễ.   Trọng kính:     – Cha Tổng Đại Diện                                   – Quý Cha Quản Hạt. […]